โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กองการศึกษา
   
     
       

 


       
    นายนันทวัฒน์ จรัสแสงเจริญ    
   

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 042-491006

   
         
         
         
นางสาวสุวรรณี  นามวงศ์ นายพูนศิลป์  วิระศรี นางสาวพูลสุข  พลภักดี นางบุปผา  สมเพ็ชร นางเกษกนก  จันทร์ภูงา
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธนพร  ทีหอคำ นางละไมล์  ประวิเศษ นางกัลยา  ศรีเหล่า นางสาวรุ้งเพ็ชร  ทีหอคำ นางคำปัน  หน่อแก้ว
ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
นางกาญจนา นิมเทน นายประเทือง  ศรีแก่น นางวิไลรัตน์  คงทัน นางสาววิมลสิริ เนื่องชมภู นางสาววาสนา นาหอคำ
ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน
         
         
         

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1489328 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน