โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 กองคลัง
   
     
       

 


   
  นายสุนทร สุดแก้ว  
 

ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 042-491006

 
     
     
   
  นายสุรยุทธ  พลพันธ์  
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร. 042-491006
 
นางอุษณีย์ รับจุมพล นางอริสา ภัคพานิชพงค์ นางศิริพร มูลตรีแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 042-491006
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. 042-491006
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. 042-491006
     
นางสาวสุจิตรา หงษ์ทอง นางสาวสุวภัทร มินเทน นางสาวมัลลิกา ยิ่งมีมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร. 042-491006
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
     
   
นางสาวกุญรัตน์ คำแสงทอง    
คนงานทั่วไป
โทร. 042-491006
   
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1502592 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน