โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลหอคำ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง 

                   เทศบาลตำบลหอคำ  ตั้งอยู่บ้านหอคำ  หมู่ 1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  ถนนทางหลวงแผ่นดิน   สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอำเภอเมืองบึงกาฬ 24 กิโลเมตร เนื้อที่ โดยประมาณ จำนวน 40.04  ตารางกิโลเมตร หรือ  จำนวน  25,033 ไร่

1.2 ภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป  ตำบลหอคำเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำโขงไหลผ่านหลายหมู่บ้าน 

มีหนองน้ำธรรมชาติสำคัญเหมาะแก่การเกษตร  ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามถนนหลวงสาย

หนองคาย – นครพนม และแนวยาวตามลำแม่น้ำโขง

          ทิศเหนือ            จด    แม่น้ำโขง สปป.ลาว

          ทิศใต้                จด    ทต.โนนสว่าง , ทต.หนองเลิง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันออก       จด    เทศบาลตำบลไคสี  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

          ทิศตะวันตก         จด    อบต.นากั้ง , อบต.ปากคาด  อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

1.3  จำนวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน

          จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน   14  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1-14

          จำนวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มบางส่วน    -     หมู่    ได้แก่หมู่ที่      -

1.4  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

                   -   จำนวนเทศบาล           -           แห่ง

                   -   จำนวนสุขาภิบาล         -           แห่ง

1.5  ประชากร   ข้อมูล  ณ  กรกฎาคม  2563

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

หอคำ

420

457

877

311

2

สะง้อ

318

298

616

223

3

หนองเข็ง

223

217

440

155

4

โคกสะอาด

459

481

940

250

5

โนนยาง

335

303

638

169

6

ม่วงมีชัย

294

321

615

187

7

หนองบัวทอง

248

236

484

149

8

หนองแสง

57

46

103

34

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

9

นาโซ่

204

194

398

125

10

วังด่าน

140

137

277

83

11

ไทยเจริญ

261

261

522

187

12

สมประสงค์

126

115

241

96

13

หอคำเหนือ

190

186

376

110

14

เจริญรัตน์

363

364

727

211

รวม

3,637

3,607

7,244

2,293

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  181.00  คน / ตารางกิโลเมตร  

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

     2.1 อาชีพ

 • อาชีพหลัก คือ  ยางพารา การทำนา  การค้าขาย  กรรมกร  และข้าราชการ

 • อาชีพรอง คือ การปลูกผัก การหาปลา การรับจ้างทั่วไป การทำนาปรัง การเลี้ยงสัตว์ โค,กระบือ

 • อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเย็บจักร,ทำขนม,ข้าวซ้อมมือ,ลูกหยี.ทอผ้า.จักรสาน

    2.2 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลหอคำ คือ

 • ธนาคาร                                                  1         แห่ง

 •  โรงแรม                                                 3         แห่ง

 •  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                     2         แห่ง

 •  โรงงานอุตสาหกรรม                                  -         แห่ง

 •   โรงสี                                                  13         แห่ง

3.  สภาพทางสังคม

     3.1 การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา                                     6       แห่ง    (ขยายโอกาส 2 แห่ง)

 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                       4       แห่ง

 • หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                          14       แห่ง

 • ศูนย์การเรียนชุมชน                                        2       แห่ง

 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล    1       แห่ง

    3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด / สำนักสงฆ์                                          16         แห่ง

    3.3  การสาธารณสุข

 •  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  (รพ.สต.)     2       แห่ง

 •  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ                    100       แห่ง

 •  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน

   3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจภูธรหอคำ                           1        แห่ง

4.   การบริการพื้นฐาน

                        4.1  การคมนาคม   การติดต่อคมนาคมกับทางราชการมีความสะดวกทุกหมู่บ้าน   เพราะพื้นที่

หมู่บ้านติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน  สายหนองคาย-นครพนม 

 • มีลาดยาง   7  สาย   ยาว   27  กิโลเมตร

 • มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   33  สาย   ยาว   126  กิโลเมตร

 • ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต  และส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง

          4.2 การโทรคมนาคม

 •  ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล              1     แห่ง

 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                  34     แห่ง

 • เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ            34     เครื่อง

 • เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน  34  เครื่อง

           4.3 การไฟฟ้า

 • จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้         2,031         ครัวเรือน

 • จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้          -           ครัวเรือน

          4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ,ลำห้วย                    20      สาย

 • บึง,หนองอื่น ๆ                  33      แห่ง

          4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                                 8      แห่ง

 • บ่อน้ำตื้น                          80     แห่ง

 • บ่อโยก                            59     แห่ง

 • ถังเก็บน้ำ                         17     แห่ง

 • บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา    1     แห่ง

               4.6  การสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   1   แห่ง

 

5.     ข้อมูลอื่น ๆ

           5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

          - มีพื้นที่ป่าสาธารณะและหนองน้ำธรรมชาติ เช่น หนองกุดเป่ง หนองปลาดุก หนองบัวทองหนองเครือ

เขา  หนองเบ็นใหญ่  เป็นต้น

 

          5.2 มวลชนจัดตั้ง

 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลหอคำ  182  คน

 • ลูกเสือชาวบ้าน    3   รุ่น  450     คน

 • ไทยอาสาป้องกันชาติ   2    รุ่น   250    คน

 •   อ.ส.ม.   รวม  147  คน

 • อาสาพัฒนาชุมชน   70   คน

 • เกษตรหมู่บ้าน        14   คน

7

 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     หมู่ที่ 1,2,4,11,13  (5 กลุ่ม)

6.    ศักยภาพของเทศบาลตำบลหอคำ 

          6.1 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหอคำ   5  คน

 • วุฒิการศึกษา        ปริญญาโท                        -    คน        

                                                ปริญญาตรี          -    คน

                                                อนุปริญญา          2    คน

                                                มัธยมศึกษา         2    คน

                                                ประถมศึกษา        1    คน

          6.2  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ    12    คน

 • วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี                          2    คน

                                                อนุปริญญา                             2    คน

                                                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)    1    คน 

                                                มัธยมศึกษา                             5    คน

                                                ประถมศึกษา                            2    คน

          6.3  พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง    จำนวน  60    คน  ประกอบด้วย

ส่วน/ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

การศึกษา

รวม

(คน)

สูงกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

อนุปริญญา/อาชีวศึกษา

มัธยม

ศึกษา

ประถม

ศึกษา

สำนักปลัด

 - พนักงานเทศบาล

 - ลูกจ้างตามภารกิจ

 - ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

8

3

10

 

 

2

-

-

 

 

6

2

3

 

 

-

-

5

 

 

-

3

1

 

 

-

-

1

 

 

8

5

10

กองคลัง

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1496595 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน