โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหอคำ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหอคำ
    รายละเอียดข่าว :

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  กันยายน  2560  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 6768  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560  เพื่อแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

      เทศบาลตำบลหอคำ จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหอคำ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  ซึ่งกำหนดไว้ในหมวด  2  ข้อ  8  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

           โดยประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหอคำ สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหอคำ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด หรือ ส่งเรื่องขอความช่วยเหลือได้ตามช่องทาง ดังนี้  

            1.  สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ
            2. เว็บไซต์
http://www.hokhum.go.th หัวข้อ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.หอคำ"
           
3. email : adminHK@hokhum.go.th
            4. โทรศัพท์ 042-025004-5

 

    เอกสารประกอบ : ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหอคำ
 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตาบลหอคำ
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลหอคำ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1132097 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน