โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
     

 


   
  นายสุนทร สุดแก้ว  
  ปลัดเทศบาล  
 

 
  นายนันทวัฒน์  จรัสแสงเจริญ  
  รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ  
นายอำนาจ  วิธุระ นางนิรัญ  เดชเมือง นางนันทยา  ลาวัดพรม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจารุวรรณ  วิธุระ นายนวพล  สีชมภู นางสาวปัญญาภรณ์  สันติวิริยาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790356 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน