โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหอคำ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1  ด้านถนน 

             1. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างตำบลสู่ตำบล

              2. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

              3. ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

          1.2  ด้านน้ำอุปโภคบริโภค

               1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เช่น ขุดลอกแหล่งน้ำและทำฝายกั้นน้ำธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

               2. ปรับปรุงคลองส่งน้ำที่มีอยู่แล้วให้กับเกษตรกรสามารถใช้น้ำปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตามความเหมาะสม

               3. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหอคำ  ได้มีน้ำที่สะอาดในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ

          1.3 ด้านไฟฟ้า

              1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

               2. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          2.1 ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร

                   1. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน  โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มต่างๆได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

                   2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

                   3. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลหอคำ

3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3.1 ด้านการรักษาที่สาธารณะประโยชน์

                   1. ร่วมกับชุมชนรักษาที่ส่าธารณะประโยชน์

                   2. ส่งเสริมให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรและที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์

          3.2 ด้านการพักผ่อน

                 1. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

                  2. จัดให้มีสวนสุขภาพในแต่ละหมู่บ้านตามความเหมาะสม

4. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

          4.1 ด้านการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ

                 1. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ตามความเหมาะสม

                  2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

          4.2 ด้านเยาวชน

                   1. สนับสนุนให้มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาและศูนย์กีฬาตำบลเพื่อการออกกำลังกายของเยาวชน และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีของตำบลหอคำ

          4.3  ด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม

                   1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                     2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามจารีตประเพณีในเขตตำบลหอคำ

          4.4  ด้านการศึกษา

                 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้เติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไป และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                   2. จัดให้มีอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหอคำ

                   3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาได้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป

          4.5  ด้านการส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน

                 1. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและงานอื่นๆ

                   2. รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลหอคำ และเสนอแนะปัญหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย

          1. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

          2. จัดให้มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

          3. จัดให้มีฌาปนสถานที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

          4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการออกกกำลังกายและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

          5. จัดให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

6. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาลตำบลหอคำ

          1. การบริหารงานในเทศบาลตำบลหอคำจะยึดหลักธรรมาภิบาล

          2. จะเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตำบลหอคำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          3. ส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลหอคำ บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดความประทับใจเพราะประชาชน คือ นายของเรา

          4. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลหอคำ มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

          5. สร้างที่ทำการเทศบาลและขยายองค์กรเพื่อรองรับการบริการประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน

7. การพัฒนาด้านอื่นๆ

          1. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(อสม.)   ตำรวจบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          2. ประสานหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ สู่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหอคำ

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 885858 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน