โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 56
  3 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์จากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 16
  9 ก.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 24
  3 ก.ค. 2563    โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2562 15
  24 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง สถิติผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลหอคำ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 19
  23 มิ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต คุณธรรมความโปร่งใส พ.ศ. 2563 23
  23 มิ.ย. 2563    ให้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 14
  23 มิ.ย. 2563    รายงานการสรุปรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 23
  22 มิ.ย. 2563    ขอเชิญประชาชนและผู้รับบริการการบริการเทศบาลตำบลหอคำ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 19
  21 พ.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหอคำ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 32

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 726255 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน