โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2567    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย 17
  3 เม.ย. 2567    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 17
  1 เม.ย. 2567    คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11
  1 เม.ย. 2567    คู่มือการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง 17
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 133
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 125
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง 128
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ 131
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 141
  23 เม.ย. 2564    คู่มือการให้บริการประชาชน การชำระภาษีป้าย 136

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1496601 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน