โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ตำบลหอคำประจำปี 2566


เทศบาลตำบลหอคำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหอคำขึ้น ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ผู้เข้ารวมโครงการประกอบด้วยอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านในตำบลหอคำ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลหอคำและเจ้าหน้าที่เทศาบลตำบลหอคำผลจากการมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมเพื่อให้อาสาปศุสัตว์/เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ -เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
-การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-การฉีดวัคซีน
-เทคนิคการจับสัตว์
-วิธีการฉีดวัคซีน
-การขนส่งการเก็บรักษาวัคซีน
-การปฐมพยาบาล เมื่อโดนสุนัขหรือแมวกัด
และมีการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและการใช้อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรคระบาดได้