โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระดานเสวนา(Q&A)
ติดต่อ-สอบถาม
ระบบ e-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.hokhum.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรม "อบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหอคำ " ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ฯ ประจำปี 2567


              เทศบาลตำบลหอคำ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลหอคำขึ้น ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2567 ผู้เข้ารวมโครงการประกอบด้วยอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านในตำบลหอคำ  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลหอคำและเจ้าหน้าที่เทศาบลตำบลหอคำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาสาปศุสัตว์/เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ 
         - เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
         - การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. การฉีดวัคซีน
       - วิธีการฉีดวัคซีน
       - การขนส่งการเก็บรักษาวัคซีน
3. เทคนิคการจับสัตว์
4. การปฐมพยาบาล เมื่อโดนสุนัขหรือแมวกัด และ
5. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและการใช้วัคซีนได้อย่างถูกต้องและสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสม  สามารถ