วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม รื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกแล้วปูพื้นกระเบื้องใหม่ พื้นที่ 10.35 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำรุงราษฏร์สามัคคี ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไพรสนฑ์สามัคคีธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคาราม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเย็บตาข่ายสำหรับทำเป็นถุงคัดแยกขยะตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง