วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างไถดันขยะ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลหอคำ (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปา (มอเตอร์ปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
น้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระบัว ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างคงคาราม ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณราชดาราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง