วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน บก 934 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง ทะเบียน 80-4101 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กก 865 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ประกอบอาหาร สำหรับผู้ถูกกักตัวกรณีผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลหอคำ (เขต 1 จำนวน 3 ราย)
14  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการแรงงานขนบล็อกตัวหนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถขนหินคลุกพร้อมรถปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง