วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกยกเทได้ ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง(เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตข 1405 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโลงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุค่าพิธีเปิด ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถตู้เพื่อรับนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุวัดป่าเทพวิมุต หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาค่ายานพาหนะตามโครงการพัฒนาผู้เรียน เด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยนิมิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง