วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงบ่อขยะและฝังกลบขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปี ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๔ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
วัสดุตามโครงการคัดแยกขยะ ประจำปี 2564
26  เม.ย. 2564
จ้างไถดันขยะและกลบขยะ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อตามโครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ประจำปี ๒๕๖๔(กองสวัสดิการสังคม)
1  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง